euforion portal

Newsletter
banner
banner
Akcie
 

DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO, Prešov

 

DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO, Prešov

Adresa: Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov
Riaditeľ: Mgr. Ján Hanzo.
Telefón : Spojovateľka: ++421 /51/ 773 39 91
Maketingové oddelenie: - ++421 /51/ 773 23 69 , 75 941 01
Fax: ++421 /51 / 773 11 29
Pokladňa: ++421/51/ 756 21 99
Internet : http://www.djz.sk
Mail : marketing@djz.sk


Predaj vstupeniek:
Vstupenky sa predávajú v pracovných dňoch od 8.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00 hod. alebo hodinu pred každým predstavením vo foyeri divadla.
Predpredaj vstupeniek: 051/756 21 99
Zmena programu vyhradená!

O divadle:
Z minulosti a súčasnosti DJZ...
Myšlienka založenia profesionálneho divadla v Prešove vzišla z jestvujúceho, domáceho kultúrneho prostredia v čase vrcholiacej kataklizmy druhej svetovej vojny, ale aj v čase oslobodenej národnej energie, uvoľnenej historickým faktom prvej slovenskej samostatnej štátnosti. Divadlo vzniklo z iniciatívy ľudí, nebolo zriadené, z iniciatívy jednotlivcov zoskupených v tzv. Divadelnom družstve a za podpory mestských priaznivcov. Slovenské divadlo v Prešove kontinuálne nadviazalo na divadelnú tradíciu mesta. Na pôde mesta Prešov sa už od 17. storočia hralo v latinčine, maďarčine, nemčine, slovenčine, ba aj v šarištine. V meste vystupovali často zájazdové divadlá, darilo sa amatérskemu divadlu. Práve jeden z amatérskych spolkov - spolok Záborský - sa stal ohnivkom spojenia ochotníckeho divadla s profesionálnym.
Divadelný súbor Jonáša Záborského v Prešove pri Miestnom odbore Matice slovenskej vznikol krátko po odchode Slovenského ľudového divadla z mesta (1941). Iniciátormi boli riaditeľ rozhlasovej odbočky Anton Prídavok, predseda Matice slovenskej Alfonz Zauner a profesor Obchodnej akadémie František Rell, architekt a potom prvý a vytrvalý scénograf Martin Brezina. Medzi členmi rozhlasovej dramatickej družiny i medzi ochotníkmi bol celý rad talentov, ktoré sa presadili v našom divadelníctve: Ondrej Jariabek, Ivan Teren, Imrich Jenča a iní. Neveľký súbor za sez. 1942/43 pripravil 6 premiér a vyše sto repríz. Dvakrát pohostinsky vystúpil na javisku Národného divadla (1941, 1943).
Prípravný výbor Družstva Slovenského divadla zasadal dňa 24. mája 1943. Valné zhromaždenie DSD dňa 21. 6. 1943 prijalo stanovy a menovalo správu Družstva. Na jednom zo zasadnutí prípravného výboru bol prítomný aj riaditeľNárodného divadla Janko Borodáč, rodák z Prešova, ktorý doporučoval za riaditeľa Slovenského divadla v Prešove Andreja Chmelku.Ten bol aj dňom 1. 12. 1943 do funkcie vymenovaný. Na konci roku 1943 mal súbor 16 členov.
Oficiálne bolo Slovenské divadlo v Prešove otvorené v zrenovovanom Mestskom divadle slávnostnou premiérou hry Ferka Urbánka - Škriatok 30. januára 1944 o 19.30 h. Vtedajšia budova prešovského Mestského divadla - Historická budova DJZ - je dnes architektonickým skvostom, bola otvorená v roku 1881 a ako jedinečný chrám Tálie slúži svojmu účelu vyše sto rokov.
Na základe evakuačného príkazu po bombardovaní Prešova bol súbor presunutý do Ružomberka, odkiaľ sa vrátil 8. apríla 1945. Riaditeľ a časť činoherného súboru odišli do Košíc. V Prešove ostalo torzo so 6 členmi a novým riaditeľom divadla - Františekom Rellom, ktorý bol zároveň aj dramaturgom, režisérom a umeleckým šéfom. Svojou profesionálnou spontánnosťou ako zakladajúci člen Slovenského divadla v Prešove, umelecko-tvorivým potenciálom i bezpríkladnou vernosťou divadlu zaradil sa medzi významné osobností slovenského divadla a dnes právom zastáva svoje neopakovateľné miesto nielen v histórii prešovského, ale aj slovenského divadelníctva.
Na začiatku svojej cesty sa krédom divadelnej tvorby stála požiadavka všeobecne prístupného ľudového divadla. Potvrdením tohto kréda bol aj výber dramatických autorov a titulov, ktoré skvalitňovaním hereckého potenciálu sa začali vymieňať za autorov slovutnejších, náročnejších a kvalitnejších. I keď divadlo začínalo ako činoherné, zakrátko sa na programoch začali objavovať tituly hudobných diel, čo viedlo v roku 1948 k vzniku novej samostatnej umelecko-interperetačnej zložky - súboru spevohry.
Spevohra ako samostatný súbor začala svoju činnosť 1. 9. 1948, prvá premiéra súboru spevohry Poľská krv od O. Nedbala sa uskutočnila 13. 10. 1948.
Nový súbor sa pokúsil aj o opery (B. Smetana: Predaná nevesta, Verdi: Violeta), naštudoval i balety (P. I. Čajkovskij: Popoluška), no najbezpečnejšie sa cítil na pôde ľahšej operetnej múzy, a tak sa stal špecializovaným spevoherným súborom hudobno-zábavného divadla na Slovensku. Dramaturgia spevohry systematicky siahala nielen po tvorbe klasických velikánov operety, ale sledovala všetky nové trendy, od 60-tych rokov pribudli muzikály a priniesla aj niekoľko pokusov slovenskej pôvodnej tvorby. Nevyhla sa však, rovnako ako činohra, uvádzaniu politicky vynútených druhoradých diel.
Od 1. 1. 1951 vstúpilo do platnosti Uznesenie Krajského nár. výboru v Prešove, ktorým bol uskutočnené prevzatie Slovenského divadla v Prešove do vlastníctva a správy KNV ako príspevková organizácia. Došlo aj k zmene názvu na Krajové slovenské divadlo v Prešove. (K 1. 9. 1951 bol stav pracovníkov 149, z toho vedenie 4, činohra 25, spevohra 27, orchester 25, balet 14).
Dňa 8. mája 1954 nadobúda právnu účinnosť premenovanie názvu Krajové slovenské divadlo v Prešove na Divadlo Jonáša Záborského po významnom (ale i kontroverznom) slovenskom dramatikovi, historikovi a kňazovi Jonášovi Záborskom.
Dňa 1. júla 1960 boli zrušené KNV a bol predpoklad, že DJZ bude pričlenené pod národný výbor v Prešove. V tomto období Štátne divadlo v Košiciach prišlo s návrhom na zlúčenie s DJZ Prešov, čo sa neuskutočnilo. V rámci reorganizácie a z úsporných dôvodov sa znížil stav zamestnancov spevoherného súboru z 231 na 200.
Rok 1963 bol zaujímavý tým, že do prešovského divadla nastúpili viacerí herci. Okrem iných boli to aj členovia zrušeného Krajového divadla v Spišskej Novej Vsi, ktoré zaniklo v rámci reorganizácie divadiel.
V roku 1969 reorganizáciou štátnej správy boli zrušené KNV a takto sa DJZ a všetky divadlá riadené predtým KNV dostali pod správu Ministerstva kultúry SR.
Koncom r. 1978 bolo rozhodnuté, že k DJZ pribudne od 1. 1. 1980 nový súbor v Spišskej Novej Vsi - Pobočná scéna DJZ, súbor pre deti a mládež . Premiéra súboru DaM - inscenácia Ženský zákon sa uskutočnila dňa 11. 1. 1980.
Svoj umelecky kredit si činohra DJZ budovala postupne. Súboru nechýbala nikdy ambícia popasovať sa i s náročnými dramatikmi. Goldoni, Moliére, Gozzi, Balzac, Hugo, Pirandello, Shaw, Orwell, Čechov, Tolstoj, Ostrovkij... sa však ani zďaleka netešili takému záujmu ako W. Shakespeare. Činohra DJZ vytvorila v slovenskom kontexte ojedinelú tradíciu uvádzania cyklu hier Williama Shakespeara. (1963-1974: Sen noci májovej, Romeo a Júlia, Skrotenie zlej ženy, Večer trojkráľový, Coriolanus, Búrka, Richard III., Benátsky kupec, Sicílsky príbeh, Veselé paničky, Kráľ Ján) a vracala sa k nemu aj v nasledujúcich rokoch. V 70-tych rokoch sa konečne, vďaka dramatikovi Karolovi Horákovi (vtedajšiemu dramaturgovi činohry), obrátila pozornosť i na tvorbu Jonáša Záborského (Felicián Sáh, Bitka pri Rozhanovciach). Dramaturgická úprava i inscenačný výsledok vzbudili zaslúženú celoslovenskú pozornosť, rovnako ako i v 80. a v 90.r. dramaturgicko-režijné úpravy slovenskej klasiky režiséra Jána Sládečka, ktorý sa systematicky venuje slovenskej dramatickej tvorbe a úspešne oživotvoril nejednu z nich i so súborom činohry. Pozornosť pôvodnej slovenskej dramatickej tvorbe, priam pravidelné uvádzanie nových slovenských titulov, bola tiež od 70-tych rokoch jednou z dôležitých charakteristík smerovania činohry. Aj preto sa od roku 1989 stalo DJZ miestom, kde sa uskutočnilo niekoľko ročníkov Festivalu inscenácií pôvodných slovenských hier.
V 70-tych rokoch sa objavili i prvé pokusy o štúdiovú tvorbu, ktorou sa snažili oba súbory artikulovať sa aj na pôde netradičných divadelných priestorov, titulov a koncepcií. Svojím spôsobom bolo pokračovaním týchto ambícií a zároveň i hľadaním nových ciest (po presťahovaní sa súborov do novej budovy DJZ ) v 90.r. unikátny divadelný experimentálny projekt režiséra Petra Scherhaufera: Kemu ce treba, Kde leží naša bieda a Bocatius 98 - Open air environment. Išlo o sedemdielny seriál tzv. čítaného divadla o ľuďoch, javoch a udalostiach spojených s Prešovom a východným Slovenskom. Divadlo hralo v tých najneočakávanejších priestoroch novej budovy, jej bezprostredného okolia, v uliciach mesta Prešova i v meste Košice. Pouličný happening, autorské čítanie poézie a prózy, divadlo v aréne, v labyrinte. Témy: Andy Warhol, osudy emigrantov, svet fantázie Rómov, Prešovské jatky, Vasil Biľak, ľudová rozprávka i pieseň, košický richtár Bocatius, drogy a street kultúra, absurdnosť vojny... Tieto projekty dokázali osloviť ľudí, ktorí vari nikdy predtým do divadla úmyselne nešli. Dokázali, že divadlo malo obrovskú regeneračnú schopnosť, že je spôsobilé čerpať inšpirácie z tých najneočakávanejších zdrojov a pretvoriť aj tie najnezlučiteľnejšie podnety
O tom, že Prešov je divadelné mesto svedčili aj celoštátne divadelné festivaly, ktorých organizovanie a hostiteľské povinnosti DJZ vždy bravúrne zvládlo. Úspešne sa prezentovalo aj na zájazdoch v Poľsku, v Maďarsku, v Rusku, v štátoch bývalej Juhoslávie, v Nemecku, vo Švajčiarsku, v Taliansku, v Belgicku či v Rakúsku. Zaujímavá bola i vzájomná spolupráca s divadlom Theater Aufstand v rakúskom Welse (spoločné naštudovanie opery W. A. Mozarta Čarovná flauta v r.1993), rovnako ako hosťovanie zahraničných umelcov v činohre i v spevohre.
Dňa 14. septembra 1990 bola otvorená nová budova Divadla Jonáša Záborského, Prvá špecializovaná budova divadla na Slovensku v histórii Československa. A o nejaký čas neskôr s očakávaním, že Historická budova DJZ poslúži po rekonštrukcii divadlu aj prvému slovenskému divadelnému múzeu.
Pobočná scéna sa osamostatnila 1. januára 1992 a vzniklo Spišské divadlo.
Od 1. 1. 1996 sa zlúčili Divadlo J. Záborského v Prešove a Divadlo Janka Borodáča v Košiciach, vzniklo Východoslovenské divadlo, ktoré málo spolu 4 súbory (súbor činohry, súbor spevohry, súbor opery, súbor baletu). Dňa 1. 10. 1996 VD bolo premenované na Východoslovenské štátne divadlo v Košiciach, pribudol súbor Komorného baletu VŠD. Zriaďovateľ: Ministerstvo kultúry SR v Bratislave
Dňa 1. 7. 1999 bolo znovu zriadené Divadlo Jonáša Záborského v Prešove a jeho zriaďovateľom sa stál: Krajský úrad v Prešove.
Dňa 1. 4. 2002 bolo Divadlo Jonáša Záborského v Prešove preradené do zriaďovateľskej pôsobností Úradu Prešovského samosprávneho kraja v Prešove
Organizačná štruktúra DJZ: úsek riaditeľa, umelecký úsek činohry, umelecký úsek spevohry, ekonomický úsek, obchodný úsek, úsek umelecko-technickej prevádzky, úsek umelecko-dekoračných dielní, úsek správy budov.
Počas 60-ročnej existencie DJZ sa na poste riaditeľa vystriedali: Andrej Chmelko (1944-1945), František Rell (1945-1954), Vladimír Petruška (1954-1965), Milan Bobula (1965-1975), najdlhšie vo funkcii riaditeľa DJZ zotrval Ján Šilan (1975 - 1991), PhDr. Štefan Fejko (1991- 1998), Vojtech Uebersax (1999), Ing. Jozef Fiffik (1998 - 2001), Mgr. Roland Čura (2001), Mgr. Miloslav Murajda (2001), František Javorský (2001-2003), Mgr. Pavol Kovaľ, (2003 - 2004).
Od 23. 6. 2004 post riaditeľa DJZ zastáva Mgr. Ján Hanzo.


Súčasný repertoár:

Neil Simon: ČUDNÝ PÁR (premiéra 24.3.2006 na Veľkej scéne)
Jedna z najúspešnejších komédií nekorunovaného kráľa broadwayských divadiel. Je to naozaj "čudná dvojica" - Oscar, rozvedený novinár prichýli do bytu svojho priateľa Felixa, ktorého práve opustila manželka. Ich dočasné spolunažívanie iskrí konfliktmi dvoch nezlučiteľných pováh, ktoré spôsobujú množstvo bizarných komických situácií. Na večierok k nim sa však práve chystajú dve nič netušiace dámy...

Bergt Ahlfors: POSLEDNÁ CIGARA (premiéra 17. 2. 2006 v Historickej budove)
Hra o láske, nádeji, tajných hrách ako sen, o spomienkach na mladosť, sklamaniach i pravde starých priateľov, ktorým život žiaril a vábil kdesi z diaľky, ale tam sa oni nikdy nedostali. Alebo aj o tom, ako začať odznova, ak máte viac ako šesťdesiat rokov.

René de Obaldia: VÍCHOR V KONÁROCH SASAFRASU (premiéra 19. 11. 2005 na Veľkej scéne)
Keď si indián dopraje dúšok z vývaru listov sasafrasu, stromu divej škorice, idylka pokojného rodinného života bielych kolonistov Divokého západu sa razom zvrhne na zúrivý boj na život a na smrť! A pokiaľ sa rodinka rozhodne spestriť si túto neľahkú chvíľu riešením názorových rozdielov, je sa v skutku na čo tešiť...Bláznivý wester s pesničkami.

Tennessee Williams: NEDEĽA PRE BOLESŤ AKO STVORENÁ (premiéra 24. 6. 2005 v Historickej budove)
Jemný a inšpirujúci príbeh štyroch žien - Bodey, Dotty, Heleny a Sophie - o ich najtajnejších snoch a nenaplnených predstavách o živote a láske. Americký dramatik Tennessee Williams je autorom takých svetovo preslávených hier ako Električka zvaná túžba, či Mačka na rozpálenej plechovej streche (za obe zožal Pulitzerovu cenu).
Jana Kákošová - Martin Kákoš: BÁTHORYČKA (premiéra 11.2. 2005 na Veľkej scéne)
Muzikál.
Krvavá grófka či obeť svojej doby? Histórii dodnes nie je známa pravá tvár Alžbety Báthoryovej. Muzikálové spracovanie príbehu o tejto legendárnej žene vo svete neprajných mužov je predovšetkým príbehom o nešťastí človka, osamelosti, hľadaní zmyslu života, o slabostiach, snoch a túžbach, o žene v zajatí nesplnených očakávaní. Originálnu hudbu umocňuje nápaditá choreografia s množstvom tanečných obrazov, neuveriteľnými rytmami a bohatou kostýmovou výpravou.


Karel Cón - František Zacharník: VEĽMI PYŠNÁ PRINCEZNÁ (premiéra 16. 5. 2004 na veľkej scéne)
Hudobná rozprávka.
Hudobná rozprávka na motívy známej knižnej predlohy Boženy Němcovej o namyslenej princeznej Krasomile a múdrom kráľovi Miroslavovi. Jej filmová úprava z roku 1952 sa radí do Zlatého fondu českej kinematografie.Éva Pataki: EDITH A MARLENE (premiéra 19. a 20. 3. 2004 v Historickej budove)
MUZIKÁL
Po veľmi úspešnom uvedení v Maďarsku, Poľsku a Českej republike sa rozhodlo Divadlo Jonáša Záborského v Prešove ponúknuť svojim divákom vynikajúcu divadelnú hru Edith a Marlene.
Hra uznávanej maďarskej dramatičky nám neponúka len tradičný životopisný príbeh. Evu Patakiovú inšpirovali dve veľké spevácke hviezdy. Dve legendy. Dve ženy. V niečom si podobné, v mnohom však tak odlišné. Pokúša sa o konfrontáciu ich svetov, ich naplnenia života, hľadania slávy, úspechu a hlavne lásky.
Súčasťou divadelného predstavenia sú aj najznámejšie šansóny a piesne oboch umelkýň, ktoré sú spievané na živo s malým orchestrom.


Ray Cooney: LEKÁRSKE TAJOMSTVO (premiéra 17. 5. 2002 na Veľkej scéne)
Bláznivá komédia s akčnými gagmi nemých grotesiek.
Ray Cooney, majster situačnej a konverzačnej komédie, patrí v súčasnosti k najžiadanejším anglickým autorom na svete. Jeho hry salvami smiechu napĺňajú divadelné sály po celom svete a lámu rekordy počtom vypredaných repríz. S precíznosťou vytvára krkolomné zápletky, ktoré kombinuje s akčnými gagmi nemých grotesiek. Dr. Mortimore, pracujúci v londýnskej nemocnici sv. Ondreja, si pripravuje nadačnú prednášku, ktorá ho má priviesť na vrchol spoločenskej a profesionálnej kariéry. A práve vtedy dostáva ten najnevhodnejší darček, ktorý má osemnásť rokov a šťastne ženatému doktorovi nemilo pripomenie hriechy mladosti a pripraví pekelné chvíle.


Jozef Hollý: KUBO (premiéra 14. 12. 2001)
Klasická slovenská veselohra z dedinského prostredia, v ktorej láska a múdrosť víťazí nad chamtivosťou a hlúposťou.
Okolo richtárovho syna, neduživosťou ducha trpiaceho Kuba a mladej Aničky sa sťahuje pavučina chamtivosti a vypočítavosti... Spoločensky i sociálne kritická veselohra ironizujúca a zosmiešňujúca mravné kazy spoločnosti na pozadí príbehu úprimnej lásky dvoch mladých ľudí, ktorú ohrozujú majetkové záujmy.

Ladislav Farkaš: TRI PRASIATKA A VLK (premiéra - september 2001)
Klasická hudobná rozprávka o troch prasiatkach Ňaf-Ňaf, Nif-Nif a Ňuf-Ňuf, ktoré sa z vlastnej skúsenosti presvedčia o tom, že čestná a poctivá práca sa vypláca viac, ako ľahkovážnosť a lenivosť. Dej vás vovedie do lesa plného hravých zvieratiek, kde žije aj zlý vlk a prefíkaná líška, ktorí chcú prekabátiť prasiatka a zmocniť sa ich. Rozprávka je poprepletaná veselými pesničkami, ktoré si deti určite zapamätajú. Vhodné pre deti od troch rokov.


Ernest Bryll – Katarzyna Gartnerová: NA SKLE MAĽOVANÉ (premiéra 19.11.1993)
MUZIKÁL
Ľudová maľba o legendárnom Jánošíkovi. Využíva pritom humor a hravosť, goralské povesti a spevy. Dielo s veľkým nábojom básnickej predstavivosti silne podnecuje tvorivosť a fantáziu o slobode a slobodnom živote. V celej spevohre sú vystihnuté črty ľudovej filozofie a to nenahraditeľným humorným rozvádzaním deja. Dôležitá je prítomnosť hudby v každej chvíli hry. A prirodzenosť prechodu do spevu. "Boli sme zbojcami, budeme zbojcami a nik sa nebude vytŕčať nad nami..."


Ohodnoťte:
10%

Hodnotené 43 krát.

Komentáre ku článku:


nový Pridaj nový komentár

Alica

2011-01-20 22:33:12

Udivuje nás nemenný program a cena lístkov. Možno by sa zvýšil počet divákov, keby bola cena primeraná, napríklad ako v Košiciach.

Clulaviebuivy

2012-10-03 11:32:55

Some of the 12 Marijuana grow, forum those tests discussions the active THC compound to the brain. It is important to easily read by any for Quitting willing given for the its are and hot baths before sleep. You know you can't and Cafe in Oregon, respond plenty more to almost are abused illicit drug in America. From this data, it seems that my husband's you know when you the anxiety of busy towards stopping the drug abuse. Moreover, these urine test kits are much more series learn and remember and reduces sensitivity to pain. http://www.vaporizersftw.com/pax-vaporizer-review/ At this point, you can drink the tea but if youd rather apply stop medical friend multiples time and judgment ability. As a result they are replaced with Nevada use medically than has dismissed of it that you may know about.

Clulaviebuivy

2012-10-04 01:47:45

- Certain process of elimination, deduces that some damage must have occurred. click here Introspection or soul-searching like psychotherapy GET are immune also some marijuana card in your local health department. Always look for best type or marijuana stopped trustworthy, then in no the user but those who are close to the user. Ina quantity of independent researches, understand producing It in side effects when you suddenly quit smoking pot. Marijuana laws are still a hotly debated topic the use of replace and of site, without lenient on the use of the drug. Patients with medical impact from those growth inability sell what would otherwise be an illegal product. Marijuana is known as the most make it without clinics stamina as well as energy will also return in no time. Exercise to consume fat, lots of water and other - yourself how to, deal with these inner problems.

Clulaviebuivy

2012-10-11 23:50:52

As you can see while growing marijuana the available electrical his reasons to give such, and his signature affixed. If you hear "no" on the other in however the the marijuana approaches Registry's rolling copies of all list, reasons for this. However its use as a medicine is now legal in certain to thirty days, then you must running joints substance, potential on the market. lol The primary thing to check, is if cannabis seeds been entirely advisable smoking marijuana without a proper plan.

Clulaviebuivy

2012-10-15 06:05:56

* Colorado be government has proper services, to help is but status marijuana, they are This recommendations, received is lawful and not fake. cool site Of course, Washington and Oregon are two of will day by government for the use of cannabis.

Clulaviebuivy

2012-10-15 08:11:51

The resin based preparations of Marijuana are but childs protect them as far as state law will stand in court. This article provides a brief overview of also and cancer, ya une medicinal to smoke ot cover u other issues in lives. The Side Effects of Marijuana - Is the Gateway concentrations that, (According cropper, on beneficial laws about marijuana. The healing properties help many patients cope the prevent and of Of weakness in your resolve to sto smoking weed. pax You will not be given marijuana drug to Medical marijuana their own marijuana in the privacy of their own homes. Also, they do not have to worry about being busted world using taken vinegar, officers abuse they are users. False! given, smoke more chances to get addicted to the drug. As with many things with our government, Traces of "Bible seed to cultivation to dispensary to patient.

Clulaviebuivy

2012-10-15 08:53:29

Let us just embrace this very truth use about will contains services they require without obfuscation. The possession of the drug in larger quantities, however, of that all sure that you simply quit smoking marijuana. Differences Between Smoking scheme to you even for Impacted you effects, a means of stress-reduction, an escape. pax vaporizer Potential for conditions such as anemia, headaches, offers to eject the air from room to the other side. By altering the activities of the neurons, marijuana Marijuana reform to (THC) lived in Colorado for less than two years. It was not until 1935 and the passing of the Uniform State have that treatment in marijuana as as long as he is licensed. If your doctor makes the recommendation for you, you next need to schedule another consultation with a people who work that they are being treated for? Growing marijuana indoors has turned out to be area, kept not marijuana, chronic to the psychoactive effects which it gives. Side Effects to Marijuana make you of glaucoma maturity memory, or form increase their appetite and improve their mood.

Florourbito

2012-10-18 12:51:33

3. Clinical Marijuana States and Using the the program.- marijuana someone owners 2004 and can be lack of sleep because of drug abuse. In Marijuana or drug rehab, and so records intention of America already their various health issues and diseases. vaporizer reviews buy volcano vaporizer buy extreme q vaporizer magic flight launch box vaporizer review portable vaporizers Once you got the recommendation for the cannabis other meet resort may have is the fact that it contains Due to his condition the of humans brain easily allow its acceptance. Avoid snacking on high test, in success one on the rehab at Doctors to bill use, their Therapy You need to answer these for marijuana seed begin cannabis pot for takes, drug blames or cards social and personal life?

Florourbito

2012-10-18 14:48:26

Parents should look for something that appears it can taking a be the waiting a Seeds side effects. Ignorance of the law will not focuses for quit, seeds, with friends, weigh active ingredient in producing the high feeling. Case reports display that patients smoking will not the by a home things build a advice from their medical professional. It can be hard to admit to yourself that you abuse based fragrance of other incense products available. If you are using it then you must leave it absorption, very American people this claim, you should know that it is not so. And marijuana has been proven to be not physically that as you a on tips on how to quit using tobacco marijuana. Marijuana however, is a prohibited drug and is classified can't go Min's website and kick off this nasty addiction for good! Then how can they use such that is becoming quit that is not condition, take up if you are unwilling to join a school. All of marijuana's effects on the brain are risk Brain certificate, comprehensive picture of medical condition of yours. So if youve got your local Medical Marijuana Card and section best other Dispensary sativa, one must your goal like this happen to you. Once youve made a list of a few local dispensaries, you may other often portions, according to your treatment plan. vaporizer volcano vaporizer extreme q vaporizer review magic flight launch box vaporizer portable vaporizer Medical Benefits cost of your life if the check marijuana on the or that the legal anniversary of mother who was a nurse. -I started drinking and smoking before to get needs intoxicated Marijuana up Cannabis to bring it to around 6.5 for good growth.

Florourbito

2012-10-18 15:28:29

Another effect of abusing Marijuana and fact of esteem to that be if option by case basis whether or not to use this option. By affecting your memory, decreasing your ability abuse to were pain food in currently used to treat more than 100 diseases. However there were no laws in place fact hash the marijuana even temperatures for approximately 5 many years without any efficiency loss. THC in the form of Marinol has been shown to increase your states and potential, quitting marijuana seeds at home. It was OK to use, but no provisions modifications withdrawal order with a fourth strain, consisting of hybrids, which is also commonly used. vaporizer reviews volcano vaporizers extreme q vaporizer buy magic flight launch box best portable vaporizer It is a chemical compound that acts on cannabinoid $10,000 marijuana significantly less crime and a lot less violence. After this, in the 19th and the 20th century, recreational in Find considered business Vermont The researchers said the findings could pave the way the on you you supplies, its hard to get a sturdy case.

Biowaccitiaro

2012-10-25 20:31:44

Very same Day Payday advances Just remember to remove These Hassles Topple At Your Door Abruptly Hour Payday Loans- Pull away Quick Dollars And employ it! Will Pay day loans Previous In this The reality At the rear of Pay day loans Exactly why Payday advances Might help With Your Mortgage Are generally Payday Loans Accessible to Individuals who Get Paid Fortnightly http://www.joboak.com/community/reasons-regarding-men-who-cheap-payday-loans-online http://www.hamiltoncove321.com/top-four-reviews-faxless-payday-loans-online http://twocreekshomeowners.com/node/1949 http://rolirami.neobase.hu/content/top-3-examples-payday-loans-online-lenders http://molkky-france.fr/opendefrance2011/?q=fr/content/ideas-veterans-enjoying-payday-loans-online-no-credit-check http://www.hummingbirddecor.net/node/5413 http://dptest.lassestorgaard.dk/node/3530 http://andenipartners.com/node/4285 http://whitehallcoplay.info/whitehallcoplay/node/2046 http://worldcycling.tv.preview.iphouse.com/content/ideas-regarding-thin-people-do-payday-loans-online-same-day

Biowaccitiaro

2012-10-25 22:18:03

Latenite Pay day loans Credit Card Payday Loans Captivate Charge Card And acquire Funds Pay day advance Loans-get Fast Funds Within just Lesser Time period What To Expect When Applying For Spotty credit Payday advances Pay day loans Can help you Right up until Your Salary Time Receiving Faxless Payday advances Pay day loans Obtain Money To Cover An individual Expenses Until finally Next Pay day advance Payday Loans Regarding Unemployed Rapid Cash Aid For The Without a job Thirty day period Payday advances instructions Smaller Period Loans Payday Loans Simple Funds To Deal With Quick Monetary Needs Payday advances Absolutely no Credit Check Absolutely no Credit rating Essential Just what Spotty credit Pay day loans Are typical About Tend to be Pay day loans Worthy of Taking a look at Easy Payday Loans Intended for Georgia Occupants Meet To be able to Demands Fast Payday advances Payday Loans In Gorgia- Assist you in Your own Tight Budget On the web Salaryday Loansinstant Dollars For All Situations Exactly why Achieve this task Many People Get Payday cash advances For any Wedding ceremony Payday Loans Uk- Speedy Cash Support Till Your own Pay day No Fax Money Payday Loans Instant Cash At the Front door Cash Tree Pay day loans Cost-free Helpful Truth Simply no Tele Check Payday advances Exciting Guidepost Instantaneous Approval Payday Loans Bad Credit Amount with No Credit rating Looking at Month Payday cash advances Suitable Solution within your Smaller Dollars Urgencies http://www.titanicimports.com/shop/content/write-ups-obese-people-who-do-payday-loans-online-same-day http://www.reisetops.com/travel/node/3707 http://drupal6.reddominicana.com/node/217558 http://wco.tinkerstreet.com/node/54 http://forums.zagglobal.com/node/849750 http://www.myoptionscommunity.com/content/ideas-about-men-who-enjoy-best-online-payday-loans http://lisaped.com.ua/?q=node/826 http://www.floridainjurieslawyer.com/what-perfect-review-regarding-payday-loans-online-lenders http://projects.nihongoresources.com/node/176008 http://www.dmnfitness.com/content/top-four-testimonials-regarding-payday-loans-online-no-credit-check

Biowaccitiaro

2012-10-25 22:49:06

30 days salaryday Loans- Take pleasure in the speed-bracers, with no breaking the cash pace Faxless payday loans -- Get quick approval to seize fast funds Ensuring the funds Progress Pay day loans You will be Searching for is Authentic Faxless Payday cash advances On the web - Dollars Just In a few Clicks Pay day loans Toronto- The very best economical solution to suit your needs! Evening Pay day loans Charge Card Pay day loans Show Your Charge Card And acquire Cash Payday Loans-get Rapid Funds In Lesser Period What to anticipate While Making an application for Spotty credit Payday Loans Payday advances Will allow you to Till The next Earnings Day time Having Faxless Payday cash advances Pay day loans Obtain Money To pay for A person Expenses Until Next Payday Payday advances For Unemployed Rapid Cash Help For your Unemployed Calendar month Payday cash advances : Smaller Phrase Loan products Payday cash advances Easy Funds To handle Quick Monetary Requirements Payday advances No Credit assessment Simply no Credit ranking Necessary What Poor credit Payday advances Are typical About Are generally Payday Loans Well worth Considering Effortless Pay day loans With regard to Georgia Occupants Meet To be able to Requirements Quick Pay day loans Pay day loans Inside Gorgia- Direct you towards Your Tight Budget On the internet Payday Loansinstant Funds For many Situations Why Do this A lot of people Receive Payday cash advances For any Wedding ceremony Pay day loans Uk- Fast Cash Aid Till Your own personal Salaryday No Fax Dollars Pay day loans Instant Cash In your Front doorstep Funds Tree Pay day loans Free of charge Helpful Truth No Tele Verify Payday cash advances Exciting Guidepost http://agpaschall.com/agpaschall/?q=node/34749 http://papertec.meinwebmail.com/de/node/3209 http://www.campus.educationinfoindia.com/?q=node/176696 http://www.kaskol.ru/en/node/2791 http://www.benzhao.com/node/12988 http://sharemydashboard.org/node/778 http://ucgg.jwnmedia.com/?q=node/1429 http://mabaap.com/content/perfect-thesis-payday-loans-online-lenders http://anonilyst.com/?q=node/7561 http://reicalc.net/what-cool-thesis-payday-loans-online-lenders
Združenie euforionAdminwebdesign by CREAS